Et Ve Süt Verimini Suluk Kullanarak Yükseltme

28,00 TL KDV: %18 KDV Hariç: 23,73 TL Stok: VAR

Hayvan Sulukları San.Tic.Ltd.Şti.
bölge: Selçuklu, Konya
tel: (332) 2482084

7828 kez görüntülendi
firmanın ürünleri
firma ile iletişim
Şikayet bildir
Ürün Kodu: 1366

etiketler

otomatik hayvan suluğu sulugu inek at tas çanak ahır barınak hayvanlara suluk samandıra plastik sulu

Süt Sığırcılığı

Süt Sığırlarının Su Gereksinmesi

SÜT SIĞIRLARI NE KADAR SU İÇERLER?

Sığırlara kolaylıkla erişebilecekleri su mutlaka sağlanırken bu suyun kalitesi de hem hayvanın sağlığı ve hem de verimi için son derece önemlidir.

Su tüketimi ile yem tüketimi arasında yüksek bir ilişki vardır. Yem tüketiminin yüksek olması istendiğinde bu hususun göz önünde tutulması gereklidir. (Smart, 1991) Yetiştiriciler çoğunlukla yemleme konusuna önem verirler. Ancak, ineklerin gereksinmesi olan su kalite miktarı sağlanmadığında istenilen en yüksek verim seviyesine ulaşılamaz.        http://www.hayvansuluklari.com/

Hayvanlar suya yeterince ve kolaylıkla erişilemediklerinde verim hızla ve keskin bir şekilde düşecektir Kontamine olmuş sular hayvanların varlığını tecdit ederkensuda düşük konsantrasyonlarda bulunan birçok maddenin uzun süre alınmasının nasıl etki ettiği bilinmemektedir.

Buna karşın, bilgisel makalelerden anlaşıldığına göre, düşük kaliteli su ( örneğin toplam erimiş katı maddeler 5,000 mg/L) içirilmesi, hayvanlarda yaygın spesifik üretim problemleri oluşturmamasına rağmen verim düşüklüğü ve muhtemel sorunlar oluşturabilmektedir. Sığırda, canlı ağırlık ve çevre sıcaklığına bağlı olarak su gereksinmesi Şekil 1’de verilmiştir (Arpacık, 1995 dan adapte edilmiştir).

Çizelge 1 Sığırların Günlük İçme Suyu Gereksinmesi (Grant, 1993)          http://www.hayvansuluklari.com/

SÜT SIĞIRCILIĞINDA SUYUN ÖNEMİ

Süt sığırlarının su gereksinmesi, yetiştiricilikte çok önemli bir konudur. Canlı olmanın en temel maddesidir

İri cüsseli ergin bir sığırın sindirim sistemi 150-215 litre sıvıyı alacak büyüklüktedir (Akman, 1993).

her tüketilen 1 kg. kuru maddenin sindirilebilmesi için 4-6 lt. suya gereksinim duyarlar

Sütün % 87’si ve ergin bir ineğin vücudunun %56 sı sudur.

Bir litre süt oluşabilmesi için 3-4 litre suya gereksinme vardır (Resim 3).

Bir litre süt oluşması için memeden 400-500 litre kan geçmesi gerekmektedir ki kanın % 90’nı sudur.

Su, sinir sistemindeki işlemlerde, metabolik olaylarda, protein hidrolizinde, asit-baz dengesinin korunmasında, vücut ısısının düzenlenmesinde, işitme ve görme olaylarında üstlendiği görevler nedeniyledir. Sığırlarda, normal rumen fonksiyonlarının gerçekleşmesi, yem alımının sürmesi, sindirimi ve besin maddelerinin emiliminin gerçekleşmesi için sığırların su içmeleri gerekmektedir (Okine, 1996)          http://www.hayvansuluklari.com/

SU TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Sığırın cinsiyeti ve canlı ağırlığı,Fizyolojik durumu,Aktivite seviyesi,Kuru madde alım miktarı,Suyun kalitesi ve sıcaklığı Çevre sıcaklığı

Tuz, sodyum bikarbonat, veya proteince yüksek rasyonlar su tüketimini arttırırken rasyonun su içeriği gibi birçok faktör tarafından etkilenmektedir

Geniş bir sınır vermek gerekirse,sığırlar için bu sınırlar günde 25-140 litre arasında değiştiği bildirilmektedir (Anonim, 1998). Bu da canlı ağırlığın %15’i kadar yapmaktadır (Stallings, 1997.).

YETERSİZ SU TÜKETİMİ ETKİLERİ VE BELİRTİLERİ          http://www.hayvansuluklari.com/

Su gereksinmesi tam olarak karşılanmayan bir sığırda su kaybı (dehidrasyon) oluşur, İştahta azalma görülür, Verim seviyesinde düşme olur, Besin maddelerinden yararlanmada düşme olur, Vücut ağırlığı kaybı , Hayvan sinirli, ürkek ve tedirgindir. Taze ve temiz suyun sürekli olarak sığırın önünde bulunması bir zorunluluktur. Suyun kısıtlı sağlanması veya ahır içinde sığırın suya ulaşmasında problem olması hayvanın veriminin düşmesine ve etkenliğin azalmasına neden olacaktır(Watson, 1999).Su alımında çok az bir azalma bile kuru madde alımında 0.5-1,0 kg düşme ve süt üretiminde 1-2 kg ‘ı geçen düşme oluşacaktır.

SU HANGİ KAYNAKLARDAN KARŞILANIR?

Sığırlar belirtilen su gereksinmelerini 3 kaynaktan karşılarlar. Bunlar

 1. İçilen Su   Su gereksinmesinin % 83 (%70 – %97 sınırları arası) kadarı direkt içilen sudan karşılanmalıdır. Çizelge 2’de verilen miktarlar metabolik su dışında gereksinimi göstermektedir.
 2. Yemlerdeki Su Sığırlar, su gereksinimlerinin bir kısmını yedikleri yemlerdeki su ile karşılarlar. Sulu yemlerle örneğin soldurulmuş yonca veya silaj ile beslenen sığırların su gereksinmesinin bir kısmı bu yemlerden karşılandığı için az su içerler.Dane yemler % 12, Saman ve kuru otlar % 10-15,hayvan pancarı ve yaş pancar posası % 85, Silaj % 60-70 ,mera otları % 60-80 su içerirler  Örneğin bir rasyon % 40 su içerir ve bir inek günde bu rasyondan 35 kg yerse, bu yemden 14 kg su (35kg yem *%40 su) = 14 kgsu almış olur.
 3. Metabolik Su günlük su gereksinimlerinin 1/6’nı vücutta meydana gelen metabolik olaylar sonucu ortaya çıkan su ile karşılanır.          http://www.hayvansuluklari.com/
Su gereksinmesinin hesaplanması için bazı formüller geliştirilmiştir. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir. -15.3+ 2.53* süt,kg/gün +0,45* %KM (Castle and Thomas,1975) 14,3+1,28*süt,kg/gün+0,32*%KM

(Dahlborn etal., 1998)

15,99+1,58*KMkg/gün+90*süt kg/gün+0,05*Na g/gün+1,20*minimum sıcaklık

(Murphy atal., 1983)        http://www.hayvansuluklari.com/

Örnek : Rasyonun kuru maddesi, formüllerde 0.90, üçüncü formülde tuz miktarı, süt üretimine bağlı olarak 75 -90 gr/gün ve minimum sıcaklık 24 C olarak alınmıştır. Bu değerlerle oluşturulan grafik şekil 1’de verilmiştir.

Yapılan çalışmalarda günde 33-35 kg ve 26 kg dan az süt veren ineklerin ürettikleri her kg süt için günlük serbest su alımını          http://www.hayvansuluklari.com/

VÜCUTTA SUYUN KULLANIMI VE SU KAYIP YOLLARI

 1. Büyüne ve gelişmeye harcanan su, (gebeliğin son 4 ayında su alımı & 30-50 artar)
 2. Süt üretimi için harcanan su, (Her kg süt için en az 0,87 kg su alınmalıdır
 3. Dışkı ve idrar yolu ile su kaybı,
 4. Terleme , solunum ve deriden su kaybı,

SIĞIRLARA SU SAĞLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

 1. Ahır içindeki sığır sayısına yetecek kapasitede suluk bulundurulmalıdır.
 2. Suluklardaki su belirli aralıklarla değiştirilerek tazelenmesi gereklidir.
 3. Sığırlara verilecek temiz, taze ve uygun sıcaklıkta su olmalıdır.
 4. 10-15 ºC sıcaklıkta olan suyu tercih edilmelidir.
 5. Su, sürekli ve serbest olarak verilmelidir

Yaz aylarında soğuk su temin edilmesi sıcaklıkla mücadele etmesine ve vücut sıcaklığını düşürmeye yardımcı olduğu için tercih edilir. Bu nedenle sığırın sürekli ve taze su alımını sağlamak amacıyla otomatik suluklar veya bileşik kaplar esasına göre çalışan su kapları kullanılabilir.          http://www.hayvansuluklari.com/

Sıcaklık stresi sırasında su özellikle çok önemli duruma geçer. Örneğin 18 den 30 götürülen sığırların su gereksinmesi % 29 artmakta, dışkı yoluyla su kaybı % 33 azalmaktadır (McDowell,1967) . Buna karşılık idrar, terleme ve solunum yoluyla su kaybı, sırasıyla %15, % 59, %50 artmaktadır. Yaz aylarında gölge sağlanmayan inekler, gölge sağlanan ineklerden % 18 daha fazla su tüketmişlerdir (Muller at al.,1994).

ABD, Virginia, da Temmuz-Kasım ayları arasında ilkine buzağılayan düveler günde ortalama 23 kg süt üretirken 75 kg su tüketmiş olup bu miktar vücut ağırlığının % 15’ ne karşılık gelmektedir. Yemlerden alınanı da buna eklendiğinde 90 kg ( vücut ağırlığının % 19’u) tüketmişlerdir. 45 kg üzerinde süt veren inekler 114 kg tüketmişlerdir. (Stallings,1997)          http://www.hayvansuluklari.com/

İNEKLERE SAĞLANAN SUYUN KALİTESİ NASIL OLMALIDIR?

İnekler sağlanan suyun tadı, kokusu, fizikokimyasal yapısı (pH,katı maddeler, erimiş oksijen, ve sertliği), toksik maddelerin varlığı ( ağır metaller, toksik mineraller, s> organik fosfat, ve hidrokarbonlar), fazla mineral ve bileşiklerin bulunması (nitrat, sodyum,sülfat ve demir) ve son olarak bakterilerin varlığı suyun kalitesini bozar.

Su pH 5.5 den aşağı olması durumunda hafif asidosis ile ilişkili problemler oluşur. Bunlardan bazıları süt veriminin azalması, düşük canlı ağırlık artışı, döl tutma problemleri, yemden kesilme problemleridir. Suyun pH derecesi 8.5 ve yukarı olursa, bu su alkali bir sudur. Hafif alkolosis belirtileri gösterir. Belirtiler alkolois belirtilerine çok yakındır.

SIĞIRLARIN SU İÇME DAVRANIŞI        http://www.hayvansuluklari.com/

İnekler günde birçok defa su içerler.Özellikle en çok yem yedikleri zamanda da en çok su içerler. Braun (1985), bağlı ahırlarda sağmal ineklerin günde 14 defa su içtiklerini bildirirken, Andersson (1985),otomatik suluk bulunan serbest ahırlarda ise yine sağmal ineklerin günde 6.6 defa su içtiklerini bildirmektedir.

Bazı inekler saldırgan olup aynı suluğu paylaşan daha munis ineklerin su içmesini engelleyebilirler. Dolayısıyla munis olanlar daha az su içtikleri için daha az süt üretebilirler. Bu durum özellikle bağlı ahırlarda aynı suluğu paylaşan iki inek arasında olabilir. Az su içen ineğin yeri değiştirmekle sorun çözülebilir.          http://www.hayvansuluklari.com/

SULUKLAR NASIL OLMALIDIR?

inek için en az bir otomatik suluk gereklidir. Su, suluklarda verilecekse inek başına 5 cm suluk yeterlidir. Optimal suluk yüksekliği 90 cm olarak bildirilmektedir (Castle and Thomas,1975) Aynı anda sürünün % 10 kadarının su içebileceği olanak sağlanmalıdır (Smart,1991). Stallings,(1997) yeterli büyüklükteki sürülerde inek başına 4 cm suluk hesaplanmasının yeterli olacağını bildirmektedir. 

Bir suluk en fazla 20 inek için yapılmalıdır. Suluklar kolay erişilebilir, uzakta ve kaygan olmayan, gölge bir yerde olmalıdır.          http://www.hayvansuluklari.com/

SU SICAKLIĞI NE OLMALIDIR?

İçme suyu sıcaklığının su içme davranışı ve performansı üzerine çok az etkisi vardır. Sıcak havalarda suyun soğutulması masrafını karşılayamaz. Ancak, yapılan denemelerde ineklerin soğuk veya sıcak suyu içmeyip orta derecede sıcaklığa sahip (17 –28 ºC) suyu tercih ettikleri saptanmıştır.          http://www.hayvansuluklari.com/

Kaynaklar.

 1. Akman,N.,1993. Pratik Sığır Yetiştiriciliği. Türk Ziraat Mühendisleri Birliği vakfı Yayını, ISBN 975-94410-0-4.>
 2. Anonim, 1998. Water requirements for sheep and cattle. http:// www .agric.nsw/. gov.au/draught /farm/dsg98water.htm.
 3. Arpacık,R.1995. Entansif Sığır Besiciliği. Şahin Matbaası, Anakara, 1995.
 4. Castle and Thomas,1975
 5. Dado and Allen , 1994
 6. Dahlborn at al., 1998
 7. Holter and Urban , 1992
 8. Murphy at al., 1983
 9. Little and Shaw, 1978
 10. Okine,E., 1996. Water Quality Requirements for Cattle. http: // www .agric.gov.ab/.ca /agdex/400/400_716-1.html.
 11. Stallings,C.C., 1997.Watch water consumption during hot weather. http:// www/. Ext. Vt. Edu/news/ periodicals/dairy/1997-08/cleanwtr. html.
 12. Watson,D., 1999. Water a must for livestock, http:// outreach.missouri.edu/agconnection/DCT/CT062499.html.

Kaynak :  http:// c193.140.54.47/siteler/syb/bakim_besleme.asp

                      http://tarimsalpazarlama.com/makale.php?id=8026

                            http://www.hayvansuluklari.com

Yorumlar (0)

 karakter kaldı
Listelenen bu ürün, ürünü satan firmanın sorumluluğundadır. Sorularınız için firma ile irtibata geçmelisiniz.
Yukarı
Bildirim